Porady / wizyty domowe

Porady laktacyjne

Mleko mamy stanowi bezcenny dar dla jej dziecka.
 
Wpły­wa ko­rzyst­nie na jego roz­wój, a za­war­te w nim prze­ciw­cia­ła znacznie zwięk­sza­ją od­por­ność ma­lu­cha. Kar­mie­nie pier­sią za­spo­ka­ja nie tyl­ko fi­zycz­ny głód, ale tak­że po­trze­by emo­cjo­nal­ne dziec­ka – jest to wyjątkowy i korzystny czas także dla mamy.
 
Walory i zalety karmienia piersią są zauważalne przez całe życie dla obojga. Dla większości kobiet, karmienie swojego dziecka jest naturalne i oczywiste, choć okazuje się trudne. Po­ja­wia­ją­ce się pro­ble­my nie mu­szą pro­wa­dzić do re­zy­gna­cji – rze­tel­na wie­dza i wspar­cie emocjonalne po­zwo­lą na kon­ty­nu­ację karmienia mlekiem mamy. 
 
W Tulio możesz wy­po­ży­czyć lub kupić pro­duk­ty wspo­ma­ga­ją­ce karmienie fir­my Me­de­la:
 • od­cią­ga­cze po­kar­mu
 • osło­nki na pier­si
 • wkład­ki lak­ta­cyj­ne
 • ku­becz­ki i ły­żecz­ki do kar­mie­nia
 • książ­ki na te­mat kar­mie­nia pier­sią
 • po­dusz­ki do kar­mie­nia
Jeżeli masz trudności z prawidłowym przystawie­niem dziecka… nie wiesz czy jest najedzone… masz poranione/bolesne brodawki… zastój pokarmu lub po prostu potrzebujesz pomocy –zadzwoń i umów się na wizytę!
 
Porad udzielają:
 •  Joanna Pluta (Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny)       505 065 226
 • Anna Marek (Położna)                                                                                   723 410 244
Porady udzielane są zarówno w domu, jak i w Tulio.
 
 

Wizyta domowa

W trakcie wizyty domowej nasz specjalista podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, żebyś bez obaw mogła cieszyć się początkiem nowej drogi – macierzyństwem. 

Co zawiera taka wizyta domowa?

 • powrót do domu po narodzinach dziecka- nowy porządek dnia
 • wsparcie w karmieniu piersią
 • pielęgnacja i opieka nad noworodkiem – kąpiel dziecka
 • potrzeby fizjologiczne i emocjonalne noworodka i niemowlaka
Usługa

Porada laktacyjna

Wizyta domowa

Kąpiel noworodka

W domu

100 zł

100 zł

80 zł

W Tulio

80 zł

-

-

Dla uczestników szkoły rodzenia

80 zł

80 zł

60 zł